Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn ook als PDF Algemene Voorwaarden (klik om te downloaden) te downloaden.

Deze Algemene Voorwaarden van de Neder­landse Thuiswinkel Organisatie treden

in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument

tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepings

recht door de consument en

kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de onderne-

mer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging

en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende

bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene

voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeen­komst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband hou­den met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedu­rende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtsper­soon die lid is van de Nederlandse Thuis­winkel Organisatie en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.Overeenkomst op afstand: een overeen­komst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.Modelformulier voor herroeping: het in Bij­lage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samenge­komen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Culture Mix B.V.

handelend onder de naam/namen:

CultureMix.nl. Vestiging- & bezoekadres:

Oudegracht 302 3511NX Utrecht

Telefoonnummer: 030-2231647

 

Bereikbaarheid: vanaf dinsdag

t/m zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur.

E-mailadres: customerservice@CultureMix.nl.

KvK-nummer: 30079553.

Btw-identificatie nummer: NL810753650B01

Indien de activiteit van de ondernemer is

onderworpen aan een relevant vergunning-

stelsel: de gegevens over de toezichthou-

dende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd

beroep uitoefent:

– de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;

– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aan­wijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toe­passing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeen­komst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijker­wijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elek­tronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeen­komst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgesla­gen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elek­tronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeen­komstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaar­den steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldig­heidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauw­keurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetail­leerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheids­getrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fou­ten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbon­den.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consu­ment van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elek­tronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheids­maatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wet­telijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een ver­antwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 1. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepa­ling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het pro­duct heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling

meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op

duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten

met een verschillende levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat

uit verschillende zendingen of onderde-

len: de dag waarop de consument, of

een door hem aangewezen derde, de

laatste zending of het laatste onderdeel

heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige

levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de

consument, of een door hem aange

wezen derde, het eerste product heeft

ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereen­komst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het her­roepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voor­gaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de

consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepings­recht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het her

roepingsrecht door de consument en

kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het mo­delformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 be­doelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Culture Mix BV

Culture Mix BV, KvK nr. 30079553 is statutair

gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend

aan de Oudegracht 302, 3511NX, Utrecht.

Indien u een bestelling plaatst bij

Culture Mix BV, dan krijgt Culture Mix BV uit

hoofde van de levering van de bestelling een

vordering op u. Culture Mix BV zorgt voor de

financiële afwikkeling van uw besteling.

U dient het door u voor de bestelling

verschuldigde bedrag of, in geval van

gespreid betalen met de balansrekening, de

verschuldigde maandbedragen, dan ook aan

Culture Mix BV te betalen.

Artikel 2 – Levering/herroepingsrecht

Levering vindt plaats zolang de voorraad

strekt. Indien u gebruik wenst te maken van

uw herroepingsrecht van onbeschadigde en

ongebruikte producten, zoals omschreven in

de algemene voorwaarden Thuiswinkel, dan

vindt u de daarvoor benodigde informatie via

www.Culture Mix.nl > klantenservice> retourneren.

Artikel 3 – Adres

U dient uw juiste adres, e-mailadres en

mobiele telefoonnummer en eventuele

wijzigingen hiervan tijdig aan ons door te

geven. Culture Mix is gerechtigd informatie

voortvloeiende uit de tussen u en Culture Mix

bestaande overeenkomst per e-mail of

(gesproken) SMS te versturen.

Artikel 4 – Garantie

Culture Mix geeft een half jaar garantie op de door

haar geleverde producten. Culture Mix garandeert

de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

van de door haar geleverde

producten, conform de aangeboden specificaties.

De op de factuur vermelde dagtekening

geldt als ingangsdatum voor de

garantie. Indien binnen de garantietermijn

een klacht gegrond is, komen de voorrij–

en/of verzendkosten voor rekening van

Culture Mix. Bij een ongegronde klacht komen

de gemaakte kosten voor rekening van de

consument. Culture Mix geeft drie maanden

garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden.

Er kan geen aanspraak worden

gemaakt op de garantie:

 • bij beschadiging door opzet, of door

nalatigheid;

 • bij onoordeelkundig gebruik of nalatig

onderhoud;

 • bij normale slijtage;
 • bij beschadiging door het niet of niet juist

in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

De verleende garantie geldt onverminderd

de rechten die de consument heeft op basis

van de wet.

Reparatie opslagmedia

Culture Mix, haar leveranciers en servicedienst

betrachten de nodige zorgvuldigheid

met betrekking tot de door u ter reparatie

aangeboden producten. Het kan echter voorkomen

dat er data en software verloren gaan

tijdens een reparatie. Wij adviseren u dan ook

altijd een kopie te maken van de data en

software die u wilt bewaren voordat u het

product ter reparatie aanbiedt. Daarnaast

adviseren wij u ervoor te zorgen dat er geen

privé- en/of vertrouwelijke data aanwezig

zijn op het product dat u opstuurt. Behoudens

in het geval van opzet of bewuste

roekeloosheid, is Culture Mix niet aansprakelijk

voor het verloren gaan van data en

software of schending van de vertrouwelijkheid

van data. Indien het product niet meer

gerepareerd kan worden zullen wij er voor

zorgdragen dat het product wordt vernietigd

of geretourneerd aan de leverancier. Wij gaan

daarbij discreet om met uw data op product.

U ontvangt het product in dat geval niet

retour.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten

gaat op u over nadat het verschuldigde

bedrag is betaald. Het risico van de

producten gaat over op het moment van

levering aan u.

Artikel 6 – Betaalopdrachten

Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen

zijn voor rekening en risico van

degene die de opdracht (dan wel machtiging)

tot betaling geeft. Het saldo van uw

rekening(overzicht) wordt dan ook, indien van

toepassing, verhoogd met de bij de bancaire

instellingen door de verwerking van uw

opdracht(en) tot betaling aan Culture Mix

ontstane kosten.

Artikel 7 – Buitengerechtelijke

incassokosten

Mocht u na gemaand te zijn niet of niet

volledig betalen, dan wordt het verschu

digde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten

verhoogd overeenkomstig het

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten. Dit betekent een verhoging

met buitengerechtelijke incassokosten van:

 • 15% over een openstaande hoofdsom

t/m € 2500,– ;

 • 10% over een openstaande hoofdsom

van € 2500,01 t/m € 5.000,–;

met een minimum van € 40,-.

Betalen

U betaalt in één keer

Artikel 8

U betaalt in één keer en ontvangt bij of na de

levering een rekening. Het totaalbedrag,

verminderd met eventuele retouren, moet

u vóór de vermelde uiterste datum betalen.

U kunt hiervoor gebruik maken van een

van de volgende betaalwijzen:

 • betalen met iDEAL. U kunt dan direct

tijdens het bestelproces de betaling

afhandelen met uw eigen bank. Of u

betaalt na ontvangst van de geleverde

artikelen het openstaande bedrag met

iDEAL onder Mijn Culture Mix.nl;

 • betalen met de acceptgirokaart via internet

bankieren.